ACROSS ВОДИЧ

ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО ВОДИЧОТ ACROSS

Водичот ACROSS

обезбедува патоказ за сите организации кои сакаат да организираат меѓугенерациско учење и ги води низ секој чекор од спроведувањето на меѓугенерациските активности преку спортот.

ПРЕЗЕМЕТЕ ГО ВОДИЧОТ ТУКА!

Поддршката на Европската комисија за изработката на оваа публикација не претставува одобрување на содржината, која ги одразува само гледиштата на авторите и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во неа.

Проектот „ACROSS – Growing Young Through Sport“ е кофинансиран од Европската Унија.